Co wpływa na wartość waluty?

Osoby zainteresowane inwestowaniem mogą w pewnych warunkach natknąć się na giełdę walutową, tak zwany FOREX. Jest to giełda, która jest jedną z najbardziej czułych na jakiekolwiek fluktuacje wartości. Skupia się ona na handlu walutami, zaś te są wyjątkowo trudne do przewidzenia. Zawiłości związane z wyceną walut są bardzo złożone i nakłada się na nie bardzo wiele czynników. Jest to zdecydowanie trudniejszy obszar do jakichkolwiek analiz czy prognoz niż na przykład giełda papierów wartościowych, czyli popularne akcje spółek. W niniejszym artykule spróbujemy powiedzieć sobie jakie czynniki mają wpływ na cenę walut obcych, czyli co rzeczywiście może wpływać na popyt i podaż walut na tyle mocno, żeby ich cena się zmieniała.

Kilka słów o wartości walut

Zanim zaczniemy rozprawiać się z czynnikami, to warto podkreślić, że wartość walut jest wyznaczana poprzez chęci zakupowe i sprzedażowe na rynku walutowym FOREX (z angielskiego FOReign EXchange). Rynek ten działa całodobowo, w odróżnieniu od giełd które działają zazwyczaj w dni robocze przez kilka godzin. FOREX charakteryzuje się bardzo dużymi wahaniami, jednak oficjalna wartość waluty podawana jest w przypadku Polski przez Narodowy Bank Polski kolejnego dnia i wyliczana jest specjalnym algorytmem, który polega na zapytaniu o wycenę 10 wybranych banków, odrzuceniu po dwóch skrajnych wyników, a następnie wyliczeniu średniej arytmetycznej. Dlatego pomimo bardzo dużych wahań, na każdy dzień podawana jest tylko jedna wartość waluty, także historycznie.
Wartość walut jest wyceniana bardzo subiektywnie poprzez popyt i podaż jej na rynku międzynarodowym. Na wartości waluty odbija się głównie sytuacja gospodarcza, polityczna i społeczna kraju. Analiza tych czynników pozwala ocenić na ile stabilna jest waluta w dłuższym okresie oraz jak silne może mieć wahania dobowe.

Czynniki, które kształtują wartość waluty

Stopy procentowe – są jedną z najsilniej oddziałowujących zmiennych na wartość waluty. Zasada jest, że im wyższe stopy procentowe tym droższa waluta. Na wahania wartości waluty mają wpływ już nawet zapowiedzi zmian – podniesienia lub obniżenia stóp procentowych. Wraz z obniżeniem stóp procentowych idzie komunikat o dużej ilości pieniądza w gospodarce, tym samym waluta staje się tańsza. Z kolei wraz z podnoszeniem się stóp procentowych, komunikat jaki idzie to mała ilość pieniądza w gospodarce, przez co zmniejsza się podaż i wzrastają ceny waluty.
Poziom inflacji – Inflacja wpływa na wartość waluty na dwa sposoby. Po pierwsze inflacja wpływa na wartość stóp procentowych, im wyższa jest inflacja (długoterminowa) tym Bank Centralny chętniej podnosi stopy procentowe. Jednak wysoka inflacja sama w sobie bardzo mocno obniża wartość waluty. Jeżeli w gospodarce występuje wysoka inflacja to spada zaufanie do pieniądza w tym kraju, przez co ta waluta jest przeceniana i traci na wartości w długiej perspektywie. Z kolei kontrolowana przez wiele lat inflacja potrafi bardzo mocno oddziaływać na walutę w sposób taki, że staje się ona coraz droższa.
Wzrost gospodarczy kraju – jeżeli w kraju wrasta PKB w długim horyzoncie czasowym to waluta tego kraju także będzie się umacniać. Jeżeli PKB będzie spadać to waluta będzie coraz tańsza. Oczywiście bardzo błędnym byłoby przyjęcie założenia, że droga waluta może występować wyłącznie w bardzo rozwiniętych gospodarczo krajach. Założenie tutaj jest całkowicie inne, chodzi o trend wartości. Jeżeli gospodarka źle się rozwija, to waluta, nawet droga, w pewnym czasie bardzo straci na wartości.
Sytuacja codzienna w kraju – wybory, katastrofy, umowy międzynarodowe. Wszystkie tego typu czynniki mają delikatny wpływ na wartość waluty na rynku międzynarodowym. W przypadku negatywnych wydarzeń wartość waluty może bardzo drastycznie spadać, zaś w przypadku wydarzeń odbieranych jako pozytywne, waluta często wzrasta na wartości.
Oczywiście czynników mających wpływ na wartość waluty jest bardzo dużo. Nie sposób ich wszystkich wymienić i omówić w jednym artykule. Jednak warto w tym miejscu zauważyć, że kurs waluty jest często odzwierciedleniem sytuacji kraju emitującego tę walutę.