Inwestycja w obligacje skarbowe

Czym są inwestycje?

Krótko mówiąc, inwestycja to nabycie aktywów materialnych, niematerialnych lub finansowych, na początku każdej inwestycji następuje wypłata. Celem inwestycji jest wykorzystanie tego wydatku do generowania zwrotów, zwanych nadwyżkami środków pieniężnych. Z inwestycją wiąże się średnio- i długoterminowe zaangażowanie kapitałowe. Celem jest otrzymanie w przyszłości szeregu płatności, które w sumie przekraczają pierwotną inwestycję, a tym samym prowadzą do wzrostu aktywów. Inwestycja różni się w zależności od celów. Przy każdej inwestycji nacisk kładziony jest na celowe wykorzystanie pozyskanego kapitału. Może to wynikać z finansowania wewnętrznego lub zewnętrznego. W bilansie firmy wykorzystanie środków znajduje się po stronie aktywów. Dla firmy każda decyzja inwestycyjna ma zazwyczaj bezpośredni wpływ na wielkość środków trwałych. Tu inwestycja różni się od finansowania .

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje rządowe to obligacje emitowane przez rządy w celu finansowania ich kraju i jego działalności instytucjonalnej. Innymi słowy, reprezentują pożyczkę udzieloną państwu przez ubezpieczycieli. Obligacje rządowe można nabyć zarówno na aukcji, tj. w momencie emisji (rynek pierwotny), jak i na rynku wtórnym, gdzie są one przedmiotem codziennego obrotu.

W oparciu o rentowność obligacje rządowe dzieli się na:

papiery wartościowe o stałym dochodzie , dla których kupony w terminie zapadalności i cena umorzenia są z góry określone. Wydajność może wynikać z: spread emisyjny, tj. różnica między ceną subskrybowaną (wyemitowaną poniżej wartości nominalnej, tj. poniżej wartości nominalnej) a ceną umorzenia w terminie wykupu (wartość nominalna);

z poboru stałych odsetek w oprocentowaniu i okresowości (tzw. kupon).

Obligacje rządowe to instrumenty, które można łatwo upłynnić dzięki dużej ilości emitowanych oraz licznym propozycjom kupna i sprzedaży. Mają zatem tę zaletę, że można je łatwo odsprzedać przed terminem zapadalności i na warunkach panujących w tamtym czasie na rynkach regulowanych, co pozwala im sprostać wszelkim nagłym i natychmiastowym potrzebom finansowym. Ponieważ jest to kredyt, który subskrybent udziela państwu, największe ryzyko wiąże się z wystąpieniem sytuacji niewypłacalności państwa emitującego przy spłacie odsetek lub zainwestowanego kapitału (tzw. ryzyko kraju). Często przywoływanym indeksem przy ocenach inwestycji jest rating , syntetyczny osąd wypłacalności emitenta papieru wartościowego, nadawany przez niezależne wyspecjalizowane agencje.

Ryzyko inflacji (w przypadku papierów wartościowych o bardziej odległych terminach zapadalności) oraz ryzyko kursowe (w przypadku papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych) może niekorzystnie wpłynąć na zwrot z inwestycji.

Odsetki i inne koszty
Koszty związane z zakupem obligacji rządowych na aukcji dotyczą prowizji płatnych pośrednikom za ich przechowywanie (konieczne jest otwarcie rachunku papierów wartościowych).

Z kolei zakup na rynku wtórnym wiąże się z prowizją na rzecz pośrednika zainteresowanego przeprowadzeniem operacji (wyższą niż ta płacona na aukcji).

Każda forma dochodu generowanego przez obligacje rządowe podlega opodatkowaniu.

Subskrybent tego instrumentu inwestycyjnego ma prawo do kredytu wobec państwa emitującego w odniesieniu do kuponów naliczanych okresowo oraz kapitału spłacanego w terminie zapadalności.

Świadoma inwestycja wymaga dbałości o własne potrzeby i musi być uwzględniona w odpowiednim planowaniu finansowym. Papiery wartościowe o bardzo długich terminach zapadalności mogą oferować wyższe zyski, ale potencjalnie podlegają wahaniom cen i inflacji, które mogą wpływać na rzeczywistą wartość kuponów, a przede wszystkim na kapitał w terminie zapadalności.