Rozliczanie dochodów uzyskanych zagranicą

Czym jest podatek dochodowy?

Podatkiem dochodowym jest podatek nałożony na osoby lub podmioty (podatników) w odniesieniu do dochodu lub zysków osiąganych przez nich (powszechnie zwany dochód do opodatkowania ). Podatek dochodowy jest na ogół obliczany jako iloczyn stawki podatkowej pomnożonej przez dochód podlegający opodatkowaniu. Stawki podatkowe mogą różnić się w zależności od rodzaju lub cech podatnika oraz rodzaju dochodu. Stawka podatkowa może wzrastać wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania (tzw. progresywne lub progresywne stawki podatkowe ). Podatek nakładany na firmy jest zwykle nazywany podatkiem od osób prawnych i jest powszechnie pobierany według stawki zryczałtowanej. Dochód indywidualny jest często opodatkowany według stawek progresywnych, gdzie stawka podatku stosowana do każdej dodatkowej jednostki dochodu wzrasta. Większość państw zwalnia lokalne organizacje charytatywne z podatku. Dochody z inwestycji mogą być opodatkowane według innych (na ogół niższych) stawek niż inne rodzaje dochodów. Dopuszcza się różnego rodzaju kredyty obniżające podatek. Niektóre państwa nakładają wyższy podatek dochodowy lub podatek od alternatywnej podstawy lub miary dochodu. Dochód podlegający opodatkowaniu podatników zamieszkałych w danym państwie to zazwyczaj całkowity dochód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu i inne odliczenia. Ogólnie rzecz biorąc, tylko zysk netto ze sprzedaży nieruchomości, w tym towarów przeznaczonych do sprzedaży, jest uwzględniony w przychodach. Dochód akcjonariuszy korporacji zwykle obejmuje podział zysków z korporacji. Potrącenia zazwyczaj obejmują wszystkie przynoszące dochód lub wydatki biznesowe, w tym odpis na odzyskanie kosztów aktywów przedsiębiorstwa. Większość państw wymaga samooszacowania podatku i wymaga od płatników niektórych rodzajów dochodów potrącania podatku od tych płatności. Mogą być wymagane zaliczki na podatek przez podatników. Podatnicy, którzy nie płacą w terminie należnego podatku, podlegają zazwyczaj znacznym karom, które mogą obejmować więzienie dla osób fizycznych lub unieważnienie bytu prawnego podmiotu.

Obliczanie podatku uzyskanego w dochodach z zagranicy

W zawartych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla podatki.gov.pl 5 całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Belgią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Kanadą, Kuwejtem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą oraz Włochami.

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Austrią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Izraelem, Japonią, Kazachstanem, Litwą, Nową Zelandią, Rosją, Słowacją, Słowenią, Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią i Irlandią Północną. Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu Ministerstwo Finansów rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.