Windykacja sądowa i polubowna

Czym jest windykacja?

Windykacja, czyli odzyskanie sumy pieniędzy, która nie została wpłacona w ustalonych terminach , jest czynnością o bezwzględnym znaczeniu i gdy zajdzie konieczność jej rozpoczęcia, warto skontaktować się z profesjonalistami, aby uniknąć marnowania czasu i pieniędzy. Przed rozpoczęciem procedury należy upewnić się, że kredyt, który ma zostać odebrany jest wymagalny oraz że wierzyciel jest w posiadaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji potwierdzającej jej istnienie i w konsekwencji ważność. W przypadku długów trudnych do odzyskania niektóre firmy windykacyjne negocjują również ugodę z konsumentami za kwotę mniejszą niż należna kwota. Windykator może również kierować sprawy do prawników, którzy wnoszą pozwy przeciwko klientom, którzy odmówili zapłaty firmie windykacyjnej. Istnieją dwie różne procedury windykacji długów : sądowa i polubowna. Znajomość różnic, względnych osobliwości i procedur jest niezbędna, aby działać w najbardziej odpowiedni sposób, a zatem zapewnić terminowe odzyskanie tego, co zostało pożyczone. Przed przystąpieniem do analizy różnic między windykacją sądową a pozasądową warto wiedzieć, jakie są rodzaje kredytu . Należności dzieli się generalnie na należności finansowe i należności handlowe.

Kredyt finansowy dotyczy głównie relacji z instytucjami kredytowymi i firmami finansowymi. Do najczęstszych należą kredyty hipoteczne, pożyczki, pożyczki, pożyczki w rachunku bieżącym oraz leasing.

Kredyt handlowy to rodzaj kredytu, który w przeciwieństwie do tradycyjnych nie jest udzielany przez wyspecjalizowany podmiot, taki jak banki i/lub firmy finansowe, ale przez firmy handlowe i/lub przemysłowe. Jest to odroczona płatność, którą firma dostawcy przyznaje firmie klienta.

Windykacja polubowna

Windykacja pozasądowa to postępowanie polubowne, które opiera się na wezwaniach funkcjonariusza prowadzącego przez e-mail, telefony i wreszcie wizyty domowe, mające na celu skłonienie dłużnika do regularnej spłaty zadłużenia, które można spłacić w różnymi sposobami, w tym płatności w ratach.

Windykacja sądowa

Jeżeli pozasądowa windykacja należności nie zakończy się ostatecznymi rozstrzygnięciami, przystąpimy do windykacji sądowej, a więc poprzez interwencję sądu. Przed wszczęciem postępowania sądowego może być konieczne ustalenie sytuacji ekonomicznej, finansowej i majątkowej dłużnika w celu zweryfikowania istnienia majątku, który może zostać zaatakowany i/lub zajęty. W przypadku ich braku postępowanie sądowe w żadnym wypadku nie przyniosłoby korzyści ekonomicznej, powodując z drugiej strony jedynie dodatkowy nakład i stratę dalszego czasu. Dlatego wycena majątku jest decydującym narzędziem na korzyść wierzyciela, który ma przystąpić do postępowania sądowego w celu odzyskania długów. Proces prawny może się różnić w zależności od konkretnych sytuacji, ale ogólnie kroki, które należy podjąć, są następujące:

Złożenie sądu o wydanie nakazu.

Wydanie nakazu przez właściwego sędziego i związane z tym zawiadomienie dłużnika. Wspomniany dekret może stać się wykonalny dopiero po niewniesieniu sprzeciwu na warunkach przewidzianych prawem.

Wniosek o wzór wykonalności, w którym żąda się dłużnika dokumentu niezbędnego do zawiadomienia o nakazie oraz późniejszego i ewentualnego aktu zajęcia.

Wniosek o zajęcie i otwarcie postępowania egzekucyjnego.

Jaką drogę windykacji wybrać?

Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszej kolejności kierujemy się pozasądowym odzyskiwaniem kredytów, a dopiero później, jeśli to samo nie przyniesie pożądanych rezultatów, proces sądowy rozpoczyna się przez właściwy sąd. Dzieje się tak dlatego, że pozasądowa windykacja długów ma wiele zalet, gdyż obniża koszty prowadzenia sprawy i pozwala uniknąć z pewnością bardziej złożonego i pracochłonnego procesu sądowego.